Regulamin Nagrody PSC 2017


§1

1. Nagroda Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za najlepsze zdjęcia do pełnometrażowego filmu fabularnego przyznawana jest corocznie na podstawie głosowania Członków Zwyczajnych PSC.

2. Nagroda jest wyróżnieniem Autora Zdjęć Filmowych za wartości artystyczne stworzonego obrazu w filmie fabularnym. Nagroda ma również na celu promocję sztuki tworzenia obrazu filmowego.

§2

1. Nazwa nagrody: „Nagroda PSC”.

2. Nazwa nagrody dla Autora Zdjęć za Całokształt Twórczości: „Nagroda PSC za Całokształt Twórczości”

3. Nazwa nagrody dodatkowej: „Nagroda Specjalna PSC”.

4. Nazwa, logo i wzór nagrody (Statuetka) objęte są ochroną prawną.

5. „Nagroda PSC” jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym corocznie. Na nagrodę składa się Statuetka oraz Certyfikat.

6. „Nagroda PSC” przyznawana jest na podstawie głosowania Członków Zwyczajnych PSC.

7. „Nagroda PSC za Całokształt Twórczości” jest honorowym wyróżnieniem. Składa się na nią Statuetka oraz Certyfikat.

8. „Nagroda PSC za Całokształt Twórczości” przyznaje się decyzją Członków Zarządu PSC.

9. „Nagroda PSC za Całokształt Twórczości” nie musi być przyznawana corocznie.

10. „Nagroda Specjalna PSC” jest honorowym wyróżnieniem. Składa się na nią Statuetka oraz Certyfikat.

11. „Nagroda Specjalna PSC” przyznaje się decyzją Członków Zarządu PSC.

12. „Nagroda Specjalna PSC” nie musi być przyznawana corocznie.

§3

1. Pomysłodawcą konkursu jest PSC.

2. Organizacją konkursu i uroczystym wręczeniem nagrody zajmuje się PSC oraz jego Partner – Fundacja Wspierania Edukacji Filmowej FilmPRO. Przy organizacji oprawy związanej z uroczystym wręczeniem nagrody mogą brać udział inni Partnerzy i Sponsorzy PSC oraz osoby lub instytucje wspierające lub sympatyzujące z PSC.

§4

Nagroda PSC

1. „Nagrodę PSC” mogą otrzymać polski Autor lub Autorzy Zdjęć do pełnometrażowego filmu fabularnego – polskiego, zagranicznego lub powstałego w koprodukcji – mającego swoją polską, komercyjną dystrybucję kinową w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

2. „Nagrodę PSC” mogą otrzymać zagraniczny Autor lub Autorzy Zdjęć do pełnometrażowego filmu fabularnego – polskiego lub koprodukowanego przez polskiego producenta (z minimalnym wkładem w całkowity budżet filmu nie mniejszym niż 20%) – mającego swoją polską, komercyjną dystrybucję kinową w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

§5

Nagroda PSC za Całokształt Twórczości

1. Decyzją Zarządu PSC „Nagrodę PSC za Całokształt Twórczości” może otrzymać polski lub zagraniczny Autor Zdjęć, którego całokształt twórczości filmowej stanowi znaczący wkład w rozwój sztuki operatorskej. Ta nagroda nie musi mieć charakteru wyróżnienia corocznego.

§6

Nagroda Specjalna PSC

1. Decyzją Zarządu PSC może zostać przyznana „Nagroda Specjalna PSC”. Mogą ją otrzymać osoby lub instytucje wnoszące znaczący wkład w szeroko pojęty rozwój lub promocję sztuki tworzenia obrazu filmowego. Ta nagroda nie musi mieć charakteru wyróżnienia corocznego.

§7

1. Do corocznej „Nagrody PSC” wstępnie kwalifikują się wszystkie filmy spełniające warunki opisane w §4. Ostateczne zgłoszenie filmu do konkursu następuje po wyrażeniu na to zgody przez Autora Zdjęć.

2. Autor Zdjęć może wyrazić zgodę na zgłoszenie do konkursu więcej niż jednego filmu, jeśli w danym roku był twórcą zdjęć do większej ilości filmów.

3. Terminarz konkursu będzie ogłaszany na stronie internetowej PSC.

4. PSC zobowiązuje się we współpracy z Autorem Zdjęć do kontaktu z producentem lub dystrybutorem zgłoszonego filmu w celu udostępnienia filmu dla członków PSC w jakości nie gorszej niż DVD.

5. PSC nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku zgody producenta lub dystrybutora na udostępnienie filmu dla członków PSC.

§8

Uprawnionymi do głosowania na każdym etapie konkursu są wszyscy Członkowie Zwyczajni PSC.

§9

1. Konkurs ma charakter dwuetapowy.

Etap pierwszy

a. Przedstawienie listy wszystkich oficjalnie zgłoszonych filmów.

b. Wybór pięciu nominowanych do nagrody tytułów w drodze głosowania wszystkich Członków Zwyczajnych PSC:

Członkowie PSC wybierają do pięciu filmów. Liczba porządkowa odpowiada punktacji za dany tytuł. I tak: film z numerem 1 na liście otrzymuje 5 punktów, film z numerem 2 otrzymuje 4 punkty, film z numerem 3 otrzymuje 3 punkty, film z numerem 4 otrzymuje 2 punkty, film z numerem 5 otrzymuje 1 punkt.

Podanie tylko jednego tytułu oznacza przyznanie mu 5 punktów. Dwa tytułu to odpowiednio: nr 1 – 5 punktów, nr 2 – 4 punkty. Itd.

c. Jeśli w grupie kwalifikującej do II etapu kilka filmów otrzyma równą liczbę punktów, wówczas powiększą one grupę nominowanych do II etapu.

Etap drugi (finałowy):

a. Wybór jednego z pięciu nominowanych filmów. Członkowie Zwyczajni PSC głosują tylko na jeden tytuł spośród pięciu nominowanych.

b. Jeśli kilka tytułów otrzyma tę samą ilość głosów w finale, wówczas dolicza się punkty przyznane filmowi w pierwszym etapie głosowania.

c. Jeśli po doliczeniu punktów oddanych na film w pierwszym etapie głosowania nadal są tytuły z taką samą ilością punktów, wówczas przyznane zostaną nagrody równorzędne.

2. Na każdym etapie konkursu można głosować jednokrotnie.

3. Głosowanie będzie przebiegało w formie elektronicznej, drogą mailową. Członkowie Zwyczajni PSC będą przesyłali swoje głosy w dokumencie PDF na wcześniej udostępniony do ich wiadomości specjalny adres mailowy.

4. Autor Zdjęć do zgłoszonego filmu nie może głosować na swój film zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie głosowania.

5. Ogłoszenie wyniku konkursu i wręczenie nagród odbywać się będzie w pierwszym półroczu każdego roku.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Zarządu PSC.

Regulamin

Strony www

Brak stron www

W Akademii

Brak artykułów w Akademii