Skip to content

Statut

Tekst jednolity statutu
Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych

Rozdziały

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1
  1.  Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych” w języku polskim i „Polish Society of Cinematographers” w języku angielskim.
  2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy SAZF; PSC; SAZF/PSC oraz odpowiedników nazwy w językach obcych.
§ 2
  1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
  2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jego granicami zgodnie z prawem miejscowym.
  3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o tych samych lub podobnych celach.
§ 4
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
§ 4a
Stowarzyszenie działa na rzecz operatorów – twórców obrazu dzieła audiowizualnego.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 
§ 5
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze takich zadań publicznych jak:

1/      reprezentowanie interesów jego członków w kraju i za granicą w szczególności poprzez ochronę praw autorskich, wynikających z twórczego wkładu operatora w powstanie dzieła filmowego;
2/      prowadzenie aktywizacji zawodowej operatorów, dążenie do zapewnienia wszechstronnych warunków rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji członków stowarzyszenia, oraz podejmowanie inicjatyw przeciwdziałających bezrobociu;
3/      działanie na rzecz rozwoju i promocji polskiej sztuki filmowej w ogóle, a polskiej sztuki obrazu filmowego w szczególności oraz współdziałanie w tworzeniu inicjatyw zmierzających do wszechstronnego rozwoju sztuki filmowej;
4/      podniesienie prestiżu zawodu operatora – twórcy obrazu filmu fabularnego;
5/      wspieranie oraz inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia udziału Stowarzyszenia w opracowywaniu aktów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu operatora – twórcy obrazu filmowego;
6/      rozwój polskiej twórczości filmowej i fotograficznej oraz wspieranie działań mających na celu rozwój przemysłu audiowizualnego;
7/      popularyzacja zagadnień związanych ze sztuką filmową i fotograficzną oraz podejmowanie działań związanych z edukacją filmową;
8/      działanie na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie kinematografii.

§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1/      inicjowanie i prowadzenie prac zmierzających do stałego podnoszenia prestiżu zawodu operatora filmowego poprzez podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań, zapewniających ochronę majątkowych praw autorskich, zabezpieczających wynagrodzenie, odpowiadające wkładowi pracy twórczej w tworzenie dzieła filmowego;
2/      podejmowanie działań zmierzających do dostosowania słownictwa i nazewnictwa, związanego z tworzeniem obrazu filmowego do standardów światowych;
3/      występowanie do odpowiednich władz i organizacji z opiniami, wnioskami i postulatami;
4/      organizowanie i inicjowanie działań związanych z edukacją filmową oraz promocją sztuki filmowej i fotograficznej;
5/      organizowanie i uczestniczenie w krajowych i zagranicznych odczytach, kursach, sympozjach, dyskusjach, seminariach, wyjazdach szkoleniowych, praktykach, konkursach, festiwalach itp.;
6/      inicjowanie i organizowanie specjalistycznych opracowań związanych z wykonywaniem zawodu operatora – twórcy obrazu filmu fabularnego;
7/      prowadzenie działalności wydawniczej, propagującej sztukę filmową i fotograficzną;
8/      współdziałanie ze szkolnictwem artystycznym przy opracowaniu metod i programów nauczania przyszłych twórców obrazu filmowego;
9/      udzielanie porad członkom Stowarzyszenia w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawnych, rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz aspektów ekonomicznych, związanych z tworzeniem obrazu filmowego;
10/  rozwijanie współpracy i wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy członkami Stowarzyszenia i innymi osobami, organizacjami i instytucjami polskimi i europejskimi;
11/  tworzenie funduszy stypendialnych, wspierających twórców sztuki filmowej; fundowanie nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki filmowej;
12/  archiwizowanie i kompletowanie dokumentacji wybitnych osiągnięć z dziedziny twórczości filmowej;
13/  przedstawianie propozycji wykorzystania stypendiów fundowanych przez organizacje krajowe i zagraniczne.
14/ działania związane z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. 
15/ działania związane z projekcją filmów.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1/      zwyczajnych; 
2/      honorowych; 
3/      wspierających.

§ 8

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba pracująca twórczo w dziedzinie filmu fabularnego, wykonująca zawód operatora obrazu filmowego kinowego lub telewizyjnego oraz legitymująca się znacznymi osiągnięciami w dziedzinie sztuki operatorskiej i spełnia warunki określone w § 9.

§ 9

1.      Kandydat na członka zwyczajnego składa do Zarządu Stowarzyszenia pisemny wniosek wraz z poparciem co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia, zwanych dalej wprowadzającymi. 
2.      Zarząd przedstawia opinię o kandydacie w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków punkt dotyczący głosowania nad przyjęciem kandydata w poczet członków Stowarzyszenia. 
3.      Na Walnym Zebraniu Członków, członkowie wprowadzający rekomendują kandydata na członka Stowarzyszenia. 
4.      Nabycie członkostwa Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej zwykłą większością głosów obecnych. 
5.      W ciągu tygodnia od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ustępie 4, nowoprzyjęty członek Stowarzyszenia jest zobowiązany uiścić opłatę wpisową w wysokości określonej przez Zarząd na pierwszym posiedzeniu w danym roku kalendarzowym.

§ 10

1.      Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna spoza Stowarzyszenia legitymująca się wybitnymi osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie sztuki. 
2.      Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek do którego stosuje się odpowiedni przepis § 17 ust.6. Uchwała w sprawie nadania tytułu zapada bezwzględną większością głosów obecnych. 
3.      Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki określone w § 12 pkt. 2, 3, 4, 5 i 6. 

§ 11

1.      Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna przyczyniająca się materialnie do prowadzenia działalności Stowarzyszenia. 
2.      Nabycie członkostwa wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu. 
3.      Zarząd w drodze uchwały określa zasady współdziałania członków wspierających ze Stowarzyszeniem. 
4.      Członkowie wspierający posiadają prawa i obowiązki określone w § 12 pkt. 2 i 4.

§ 12

Prawa i obowiązki członków zwyczajnych Stowarzyszenia: 
1/      bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia; 
2/      prawo uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków; 
3/      prawo głosu na Walnych Zebraniach Członków; 
4/      przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz regulaminów wewnętrznych; 
5/      korzystanie z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia w ramach jego statutowej działalności; 
6/      aktywne uczestnictwo w realizacji celów  i zadań Statutowych; 
7/      uiszczenie wpisowego, regularne opłacanie składek członkowskich; 
8/      dokonywanie innych świadczeń majątkowych i niemajątkowych ustalanych uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 13

Członkowstwo zwyczajne ustaje na skutek: 
1/      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi; 
2/      śmierci członka; 
3/      skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu; 
4/      wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą bezwzględną większością głosów obecnych przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, uprawnionych do głosowania. Wykluczenie jest dopuszczalne w przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu lub sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia określonym w Statucie lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 13a

Członkostwo honorowe lub wspierające ustaje na skutek: 
1/      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi; 
2/      śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną; 
3/      wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą bezwzględną większością głosów obecnych przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, uprawnionych do głosowania. Wykluczenie jest dopuszczalne w przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu lub sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia określonym w Statucie lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 14

1.      Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia, w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia pisemnego powiadomienia, przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. 
2.      Odwołanie członka jest przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie może przyjąć ponownie odwołanego członka w poczet członków z wyłączeniem trybu określonego w § 9.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:
1/      Walne Zebranie Członków;
2/      Zarząd;
3/      Komisja Rewizyjna.

§ 16

1.      Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. 
2.      W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i przedstawiciele członków wspierających z głosem doradczym.

§ 17

1.      Walne Zebrania Członków mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne. 
2.     Walne Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia. 
3.      Komisja Rewizyjna lub członkowie Stowarzyszenia stanowiący co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad. 
4.      O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków co najmniej na dwa tygodnie przed ustalonym terminem. Zawiadomienie zostaje wysłane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną,
5.      Jeżeli przedmiotem Walnego Zebrania Członków ma być zmiana Statutu Zarząd przesyła oprócz zawiadomienia także projekt zmian. 
6.      Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, bądź na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia. Wniosek z żądaniem zwołania winien być złożony Zarządowi na piśmie oraz zawierać uzasadnienie wraz z proponowanym porządkiem obrad. Walne Zebranie powinno odbyć się w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. 
7.      Komisja Rewizyjna lub członkowie stanowiący co najmniej 1/5 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia mają prawo zwołać Walne Zebranie, jeżeli Zarząd nie wykona tego obowiązku w terminie określonym w ust.6. 
8.      Walne Zebranie Członków może się również odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie zwyczajni i wyrażą zgodę na odbycie się Zebrania i na ustalony porządek obrad.
9.      Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin, określający jego organizację i sposób wykonywania czynności. 

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
–            ustalanie generalnych wytycznych i kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia; 
–            rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i opisowego Zarządu za okres działalności; 
–            udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej; 
–            powoływanie i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia; 
–            przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych i nadawanie godności członków honorowych; 
–            podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia; 
–            podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń lub organizacji; 
–            podejmowanie uchwał w sprawach określonych w niniejszym Statucie. 

§ 19

Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na rok. Zarząd zobowiązany jest zwołać Zwyczajne Walne Zebranie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.

§ 20

1.      Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym. 
2.     Głosowanie tajne zarządza się na wniosek chociażby jednego uprawnionego do głosowania. 
3.     Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych przy obecności co najmniej 1/4 liczby członków uprawnionych do głosowania za wyjątkiem spraw dla których Statut przewiduje inne zasady głosowania. 
4.      Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał ze względu na za małą liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, Zarząd zobowiązany jest zwołać kolejne Walne Zebranie Członków z tym samym porządkiem obrad nie wcześniej niż 3 tygodnie i nie później niż 4 tygodnie od terminu pierwszego Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków zwołane w trybie niniejszego postanowienia może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. 
5.      Członek zwyczajny może brać udział w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Pełnomocnikiem nie może być Członek Zarządu Stowarzyszenia 
6.      Członek zwyczajny nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących: 
1/          powołania go do organów Stowarzyszenia lub odwołania z organów Stowarzyszenia, 
2/          jego odpowiedzialności wobec Stowarzyszenia z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, 
3/          zwolnienia go z zobowiązań wobec Stowarzyszenia, 
4/          sporu pomiędzy nim a Stowarzyszeniem, 
5/          innych spraw danego członka. 

§ 21

1.      Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 Członków Zarządu wybranych przez Walne Zebranie Członków. Przewodniczącego Zarządu wybiera Zarząd spośród swoich członków. 
2.      Kadencja Zarządu trwa cztery lata i upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków udzielającego absolutorium Członkom Zarządu za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 
3.      Mandat Członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji z chwilą odwołania przez Walne Zebranie Członków, złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu lub śmierci Członka Zarządu. 
4.      W przypadku zmniejszenia składu Zarządu poniżej trzech członków Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zebranie Członków celem uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. 
5.      W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu przed upływem kadencji, jeżeli skład Zarządu nie zmniejszył się poniżej trzech Członków Zarządu, Walne Zebranie Członków może dokonać uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

§ 22

1.      Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Prawo zwoływania posiedzeń ma każdy członek Zarządu. 
2.      Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu. 
3.      Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. 
4.      Zarząd może uchwalić regulamin, określający jego organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków

§ 23

Do kompetencji Zarządu należą: 
1/      reprezentowanie, prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 
2/      opiniowanie wniosków kandydatów o przyjęcie do Stowarzyszenia; 
3/      dokonywanie skreśleń z listy członków Stowarzyszenia, w przypadkach określonych w Statucie; 
4/      ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich; 
5/      zwoływanie Walnych Zebrań Członków; 

§ 24

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. 
2.      Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz do roku. 
3.      Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata i upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków udzielającego absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej. 
4.      Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z chwilą odwołania przez Walne Zebranie Członków, złożenia rezygnacji przez Członka Komisji Rewizyjnej lub śmierci Członka Komisji Rewizyjnej. 
5.      Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów obecnych przy obecności co najmniej trzech członków Komisji. 
6.      W przypadku zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej poniżej trzech członków Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zebranie Członków celem uzupełnienia składu Komisji na okres do upływu kadencji. 
7.      W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, jeżeli skład Komisji Rewizyjnej nie zmniejszył się poniżej trzech Członków Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków może dokonać uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. 
8.      Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków. 

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1. stała kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia; 
2. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu z działalności Komisji; 
3. opiniowanie sprawozdania Zarządu i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi; 
4. zgłaszanie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności; 
5. wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości Stowarzyszenia.

§ 26

Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swoich uprawnień ma prawo dostępu do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia oraz może żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień od Zarządu.

§ 26a

Podmiot uprawniony do zwołania posiedzenia lub zebrania danego organu może zwołać i przeprowadzić posiedzenie lub zebranie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (on-line). Podmiot zwołujący posiedzenie lub zebranie mające odbyć się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informuje osoby mające prawo wziąć udział w posiedzeniu lub zebraniu o takiej formie, w zawiadomieniu o posiedzeniu lub zebraniu i zapewnia niezbędne środki techniczne do jego odbycia. 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 27

1.      Majątek Stowarzyszenia stanowią: 
–            ruchomości, 
–            nieruchomości, 
–            fundusze, 
–            papiery wartościowe, 
–            akcje, 
–            obligacje. 
2.      Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 
–            wpisowe oraz składki członkowskie; 
–            dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy; 
–            wpływy z działalności statutowej; 
–            ofiarności publicznej oraz podatku dochodowego przekazywanego przez osoby fizyczne w wysokości 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami. 
3.      Fundusze Stowarzyszenia są wydatkowane zgodnie z uchwalanym corocznie przez Zarząd budżetem. Budżet jest jawny dla członków Stowarzyszenia. 
4.      Nabycie, zbycie lub dzierżawa nieruchomości Stowarzyszenia wymaga uchwały Zarządu i zgody Komisji Rewizyjnej. 
5.      Członkom Stowarzyszenia, w tym Członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, przysługuje zwrot wydatków poniesionych w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Stowarzyszenia. 

§ 27a

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez stowarzyszenie może służyć tylko i wyłącznie realizacji celów statutowych stowarzyszenia i nie będzie przeznaczony do podziału pomiędzy członków stowarzyszenia.  

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 
§ 28

Do czasu zwołania Walnego Zebrania Członków funkcję Zarządu pełni Komitet Założycielski wybrany przez członków założycieli.

§ 29

W sprawach nieobjętych postanowieniami Statutu i spornych, decyzję podejmuje Walne Zebranie Członków, a w okresach między Walnymi Zebraniami Zarząd z mocą obowiązującą do najbliższego Walnego Zebrania.

§ 30

1.      Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 
2.      Likwidatorami są Członkowie Zarządu, o ile Walne Zebranie nie powoła innych likwidatorów.

§ 31

Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania.