Skip to content

Statut

Tekst jednolity statutu
Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych

Rozdziały

Rozdział I

Postanowienia Ogólne
§ 1
  1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych” w języku polskim i „Polish Society of  Cinematographers” w języku angielskim.
  2. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy SAZF; PSC; SAZF/PSC oraz odpowiedników nazwy w językach obcych.
§ 2
  1. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
  2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jego granicami zgodnie z prawem miejscowym.
  3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o tych samych lub podobnych celach.
§ 4
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
§ 4a
Stowarzyszenie działa na rzecz operatorów – twórców obrazu dzieła audiowizualnego.

Rozdział II

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 5
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze takich zadań publicznych jak:

1/      reprezentowanie interesów jego członków w kraju i za granicą w szczególności poprzez ochronę praw autorskich, wynikających z twórczego wkładu operatora w powstanie dzieła filmowego;
2/      prowadzenie aktywizacji zawodowej operatorów, dążenie do zapewnienia wszechstronnych warunków rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji członków stowarzyszenia, oraz podejmowanie inicjatyw przeciwdziałających bezrobociu;
3/      działanie na rzecz rozwoju i promocji polskiej sztuki filmowej w ogóle, a polskiej sztuki obrazu filmowego w szczególności oraz współdziałanie w tworzeniu inicjatyw zmierzających do wszechstronnego rozwoju sztuki filmowej;
4/      podniesienie prestiżu zawodu operatora – twórcy obrazu filmu fabularnego;
5/      wspieranie oraz inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia udziału Stowarzyszenia w opracowywaniu aktów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu operatora – twórcy obrazu filmowego;
6/      rozwój polskiej twórczości filmowej i fotograficznej oraz wspieranie działań mających na celu rozwój przemysłu audiowizualnego;
7/      popularyzacja zagadnień związanych ze sztuką filmową i fotograficzną oraz podejmowanie działań związanych z edukacją filmową;
8/      działanie na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej w dziedzinie kinematografii.

§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1/      inicjowanie i prowadzenie prac zmierzających do stałego podnoszenia prestiżu zawodu operatora filmowego poprzez podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań, zapewniających ochronę majątkowych praw autorskich, zabezpieczających wynagrodzenie, odpowiadające wkładowi pracy twórczej w tworzenie dzieła filmowego;
2/      podejmowanie działań zmierzających do dostosowania słownictwa i nazewnictwa, związanego z tworzeniem obrazu filmowego do standardów światowych;
3/      występowanie do odpowiednich władz i organizacji z opiniami, wnioskami i postulatami;
4/      organizowanie i inicjowanie działań związanych z edukacją filmową oraz promocją sztuki filmowej i fotograficznej;
5/      organizowanie i uczestniczenie w krajowych i zagranicznych odczytach, kursach, sympozjach, dyskusjach, seminariach, wyjazdach szkoleniowych, praktykach, konkursach, festiwalach itp.;
6/      inicjowanie i organizowanie specjalistycznych opracowań związanych z wykonywaniem zawodu operatora – twórcy obrazu filmu fabularnego;
7/      prowadzenie działalności wydawniczej, propagującej sztukę filmową i fotograficzną;
8/      współdziałanie ze szkolnictwem artystycznym przy opracowaniu metod i programów nauczania przyszłych twórców obrazu filmowego;
9/      udzielanie porad członkom Stowarzyszenia w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawnych, rozwiązań organizacyjnych i technicznych oraz aspektów ekonomicznych, związanych z tworzeniem obrazu filmowego;
10/  rozwijanie współpracy i wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy członkami Stowarzyszenia i innymi osobami, organizacjami i instytucjami polskimi i europejskimi;
11/  tworzenie funduszy stypendialnych, wspierających twórców sztuki filmowej; fundowanie nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki filmowej;
12/  archiwizowanie i kompletowanie dokumentacji wybitnych osiągnięć z dziedziny twórczości filmowej;
13/  przedstawianie propozycji wykorzystania stypendiów fundowanych przez organizacje krajowe i zagraniczne.