Skip to content

Odszedł Tadeusz Konwicki

7 stycznia 2015 roku w wieku 88 lat zmarł Tadeusz Konwicki.

Udostępnij

Późnym wieczorem 7 stycznia 2015 roku w swoim warszawskim mieszkaniu zmarł Tadeusz Konwicki – wybitny pisarz i reżyser. Miał 88 lat. Do jego najważniejszych dzieł należą powieści “Kompleks polski”, “Mała Apokalipsa” czy “Kronika wypadków miłosnych”. Wyreżyserował m.in. “Ostatni dzień lata”, “Salto” czy “Lawę” według “Dziadów” Adama Mickiewicza.

W 2014 roku Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych uhonorowało Tadeusza Konwickiego Nagrodą Specjalną PSC “za wspaniałe dokonania na polu sztuki filmowej i literatury, wrażliwość na piękno i dar symbolizacji rzeczywistości wyrażone we własnej twórczości filmowej oraz za niezwykłą umiejętność inspirowania innych artystów”.

KonwickipscTadeusz Konwicki podczas Gali Wręczenia Nagród PSC w dniu 1 marca 2014 roku.

Nagroda ta sta­nowiła hołd dla jego zasług arty­stycz­nych dla całej pol­skiej kul­tury powo­jen­nej zarówno na polu sztuki fil­mo­wej, jak i lite­ra­tury. Każdy z wyre­ży­se­ro­wa­nych przez niego fil­mów w nie­zwy­kle świa­domy spo­sób wyko­rzy­sty­wał obraz, a także posze­rzał paletę środ­ków wyrazu języka fil­mo­wego. Wystar­czy przy­wo­łać jego debiu­tancki film – „Ostatni dzień lata“ – zre­ali­zo­wany z Janem Laskow­skim, który był fil­mem nowa­tor­skim nie tylko w skali pol­skiej, ale rów­nież świa­to­wej. Kon­wicki jako reży­ser współ­pra­co­wał z cenio­nymi auto­rami zdjęć – poza wspo­mnia­nym Laskow­skim rów­nież z Kur­tem Webe­rem, Mie­czy­sła­wem Jahodą, Jerzym Łuka­sze­wi­czem oraz Pio­trem Sobo­ciń­skim.  Jako kie­row­nik lite­racki Zespołu Fil­mo­wego „Kadr“ ini­cjo­wał wiele pro­jek­tów fil­mo­wych i inspi­ro­wał pozo­sta­łych twór­ców. Wśród fil­mów, do któ­rych był współ­au­to­rem sce­na­riu­sza, znaj­dują się m.in. „Matka Joanna od Anio­łów“ oraz „Faraon“ – fascy­nu­jące pod wzglę­dem wizu­al­nym dzieła, do któ­rych zdję­cia stwo­rzył lau­reat Nagrody PSC za Całokształt Twórczości – Jerzy Wój­cik. Doro­bek lite­racki Konwickiego, który powsta­wał w trud­nych cza­sach dla swo­bód twór­czych, sta­no­wił  bogate źródło dla twór­czo­ści fil­mo­wej. Adap­ta­cji jego utwo­rów podej­mo­wali się naj­więksi reży­se­rzy – m.in Andrzej Wajda czy Costa-Gavras.

04.05.1987 Warszawa n/z Tadeusz Konwicki - pisarz fot. Wlodzimierz Wasyluk
fot. Wło­dzi­mierz Wasyluk

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Aktualności

Arek Tomiak – Ostatnie pożegnanie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego przyjaciela, wybitnego autora zdjęć Arka Tomiaka, która wydarzyła się w drodze do Koszalina na jego ukochany

Aktualności

Laureaci Nagród PSC 2024

W sobotę, 23 marca, ogłoszono laureatów Nagród Stowarzyszenia Autorek i  Autorów Zdjęć Filmowych PSC (Polish Society of Cinematographers). Autorzy zdjęć zostali nagrodzeni w trzech kategoriach.